VEJLEDNING OM Ø STØTTE 2009


VEJLEDNING OM STØTTE TIL

PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER

FRA VELFÆRDSMINISTERIETS

LANDDISTRIKTSPULJE 2009

 

Østøtteloven

Lov om støtte til de små øsamfund trådte i kraft den 1. januar 1984. Loven er

blevet ændret et par gange, senest i 1997.

Loven, hvis formål er at sikre levevilkårene i de små øsamfund, er med konge-

lig resolution af 4. februar 2009 overført fra Miljøministeriet til Velfærdsmini-

steriets ressort og administreres nu af Velfærdsministeriet. Den omfatter føl-

gende 27 små øer:

Aarø,
Agersø,
Anholt,
Askø (inkl. Lilleø),
Avernakø,
Baagø,
Barsø,
Birkholm,

Bjørnø,
Drejø,
Egholm,
Endelave,
Fejø,
Femø,
Fur,
Hjarnø,
Hjortø,
Lyø,
Man
dø,
Nekselø,
Omø,
Orø,
Sejerø,
Skarø,
Strynø,
Tunø,
Venø.

Loven giver staten mulighed for at yde støtte til forsøg og projekter på øerne,

kaldet § 4-støtten.


Projekter der kan få støtte

De projekter, der søges støtte til, skal iværksættes på en eller flere af de små

øer.

Fastholdelse af den fastboende befolkning på øerne er et hovedproblem. Ved

prioriteringen af ansøgninger lægger Velfærdsministeriet derfor vægt på, at

gennemførelsen af projekterne medvirker til at skabe eller bevare arbejdsplad-

ser på øerne. Medfører projekterne tilflytning til øen, vil de også blive priorite-

ret højt.

Der kan primært ydes støtte til:

• Etablering eller udvidelse af produktions-, forarbejdnings- og servicevirk-

somheder eller butikker, især dagligvarebutikker.

• Projekter, der kan medvirke til at øge omsætningen på øerne, f.eks. kur-

suscentre, campingpladser, ferieboliger, cafeer mv. Tiltag, der også under-

støtter turismen.

• Kulturelle projekter, der f.eks. har til formål at bevare den oprindelige og

helt specielle økultur eller har til formål at formidle viden om øerne.

• Projekter, der understøtter øboernes levevilkår, f.eks. bevaring af forsam-

lingshuse eller faciliteter der understøtter f.eks. beboerforeningers arbejde

på øen.

• Fællesprojekter for alle øer eller grupper af øer, som f.eks. Sammenslut-

ningen af Danske Småøer står for.

Der gives også støtte til forprojekter, hvor der f.eks. er tale om forberedelse af

større projekter, der kræver grundigere undersøgelser og evt. konsulenthjælp.

 

 

Projekter der ikke kan få støtte

Der kan som hovedregel ikke ydes støtte til projekter, der er påbegyndt, inden

ansøgningen indsendes. Principielt ydes der heller ikke støtte til driftsudgifter.

Projekter eller anlæg, som det er det offentliges opgave at gennemføre, vil hel-

ler ikke få støtte. Det gælder f.eks. el, vand, veje, kloak m.v. samt projekter

indenfor folkeskolen, ældreforsorgen og daginstitutionsområdet.

Projekter, der gennemføres i samarbejde mellem øboer og offentlige myndig-

heder, kan dog få støtte under den forudsætning, at øboerne i såvel anlægs- som

driftsfasen gives en væsentlig indflydelse på forløbet.


Alle kan søge støtte

Både enkeltpersoner, foreninger, institutioner og virksomheder med lokal for-

ankring på en af de 27 småøer kan søge støtte. Også offentlige virksomheder

kan søge under visse vilkår.


Hvor mange penge er der, og hvordan gives de

Der er i 2009 afsat 21,1 mio. kr. på finansloven til pulje til forsøgsvirksomhed i

landdistrikterne og de små øsamfund. Det vil sige, at de 21,1 mio. kr. både skal

dække de formål, som er omfattet af den hidtidige pulje til forsøgsvirksomhed i

landdistrikter, og til formål under østøtteloven. 1,1 mio. kr. er øremærket Se-

kretariatet for Sammenslutningen af Danske Småøer.

§ 4-støtten ydes enten som tilskud eller som lån. Lånene ydes normalt som 10-

årige rentefri lån, der er afdragsfri i de første 3 år.

Størrelsen af tilskud og lån afhænger naturligvis af det konkrete projekt og dets

omfang. Indenfor de seneste år, hvor ordningen har været administreret af

Skov- og Naturstyrelsen, er der blevet givet lån på mellem 30.000 og 300.000

kr., mens tilskuddenes størrelse varierer vidt. Meget store tilskud er fortrinsvis

givet til projekter, der gavner samtlige øer eller store dele deraf.

Støtten forudsætter ofte en delvis selvfinansiering og/eller en medfinansiering

andet steds fra.


Hvordan søges der støtte og hvornår

Ansøgere, der vil søge om tilskud under § 4 i østøtteloven, skal anvende et

ansøgningsskema, der findes på Velfærdsministeriets hjemmeside

www.vfm.dk , se under ”puljer”.

For at Velfærdsministeriet kan behandle en ansøgning om tilskud, skal samtlige

punkter i ansøgningsskemaet være udfyldt.

Ansøgning om støtte til projekter, hvis gennemførelse kræver tilladelse fra

andre myndigheder (zonetilladelse, byggetilladelse eller andet), skal være bi-

lagt kopi af ansøgningen herom eller af tilladelserne hertil.

Ansøgningsfristerne er 1. maj 2009 kl. 12.00 og 1. oktober 2009 kl. 12.00.  

 

 

 

Yderligere information kan fås ved henvendelse til:

Velfærdsministeriet

Administrationspolitisk kontor

Holmens Kanal 22

1060 København K

E-mail: landdistriktspulje@vfm.dk

Tlf: 33 92 46 30

Sammenslutningen af Dansk Småøer kan besøges på www.danske-smaaoer.dk

og står også til rådighed for rådgivning.

Andre statslige muligheder for støtte til de små øer

De små øsamfund er omfattet af de støtteordninger, der i øvrigt findes på for-

skellige områder. Som eksempler kan nævnes:

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Pr. 1. januar 2007 begyndte en ny programperiode for EU’s strukturfonde, Re-

gionalfonden og Socialfonden. Se mere om rammer og regler for projekter, der

kan finansieres af fondene på www.regionalt.dk

Fødevareministeriet

Fødevareministeriet har en række ordninger der giver mulighed for at yde støtte

til nye aktiviteter, erhverv og forbedring af levevilkårene i landdistrikterne.

• De 27 småøer har dannet en aktionsgruppe under Landdistrikts- og Fi-

skeriudviklingsprogrammet 2007-2013. Foreningen vil via sin udvik-

lingsstrategi fordele de projektmidler, der tildeles ”Småøernes Akti-

onsgruppe” i perioden 2007-2013, ligesom foreningen også selv kan

tage initiativer til projekter, workshops, mv. Læs mere på foreningens

hjemmeside www.aktionsgruppe.dk

• For en oversigt over alle tilskudsordninger inden for landdistriktspro-

grammet, se http://dffe.dk/Default.aspx?ID=37716

For nærmere information om muligheden for tilskud fra landdistrikts-

programmet kan Fødevareministeriets Netværkscenter kontaktes på tlf.

33 95 89 89 på alle hverdage fra kl. 10-12.

• Landlegatet er betegnelsen for den del af landbrugslotteriets overskud,

der hvert år tildeles Fødevareministeriet til fordeling til almennyttige

formål. Landlegatet er til for at forbedre landbefolkningens indtje-

ningsmuligheder og forbedre trivslen på landet og viden af betydning

for dansk landbrugsproduktion i videste forstand.

For nærmere information, se

http://ferv.fvm.dk/Landlegatet.aspx?ID=4761

Denne tekst er kopieret fra:

http://vfm.dk/Puljer/kommuner-og-regioner/oestoette/soeg-midler/Documents/Vejledning%20%C3%B8st%C3%B8tte%20VFM.pdf.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.09 | 21:56

Der er vist foregået mange kreative ting i det hedengangne campingråd.
Åbenbart også kreativ udregning af hvor mange enheder der kan være ifht loven.
https://www.tvmidtvest.dk/amp/1280042

...
26.12 | 10:37

Denne sag er da ikke afsluttet, da de pågældende personer, som misbrugte medlemmernes penge, stadig er i bestyrelsen i 1 kreds.

...
08.06 | 17:07

www.FrieCampingpladser.dk

...
08.06 | 17:06

Helårsåbne pladser, men loven begrænser brugen af CV om vinteren.
Kan ikke anvise dig en plads. mvh

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE