Konkurrence- og Forbruger: KLAGER vedr. Campingrådet

4. dec. 2019 - Bøde til DK-Camp - Campingpas konkurrencesagen

Bøde på kr. 300.000 er faldet i sagen om ulovlige krav om Campingpas.

Mere end 10 års kamp for forbrugerne, viser nu at F-camping.dk hele tiden har haft ret om ulovlighederne vedrørende obligatoriske krav om såkaldte CKE-campingpas.

 

DK-Camp indrømmer at de har overtrådt både dansk og EUs konkurrencelove, da de både har skrevet under på bødeforlægget og betalt bøden.

 

Konkurrence og forbrugerstyrelsen udtaler at bøden er udskrevet fordi, Citat:

DK-CAMP har vedtaget, at der skulle være en fast pris på det såkaldte CKE-campingpas” 

Og

DK-CAMP har på samme måde vedtaget, at campister skulle vise gyldigt CKE-campingpas for at få adgang til størstedelen af landets campingpladser, og at konkurrerende campingpas skulle afvises”

 

F-Camping ser frem til at alle de deltagende aktører, som gennem mange år har forsøgt at lukke munden på flere af os der tegner F-camping nu kommer med offentlige undskyldninger til campisterne, forbrugerne og F-Camping.

Med venlig hilsen
F-Camping
v/ Jimmy Henriksen og Anette Tracz KnudsenSagen tog sin begyndelse helt tilbage i 2009, da Anette Tracz Knudsen via By- og Landsskabsstyrelsen fik fastslået, at der IKKE var og ALDRIG havde været noget offentligt krav eller LOV om behov for et campingpas. 

Vi har været en del campister der har forsøgt at dele disse faktuelle oplysninger på div. campingforums.  Vi har mødt meget modstand, mistænkeliggørelse, hån og udelukkelse. 

Konkurrencesagen begyndte i juni 2015 da ACSI rejse sagen hos de danske konkurrencemyndigheder, som også behandler overtrædelser i konkurrencesager i EU.

F-Camping blev i sept. 2016 indbudt til møde i Forbruger og Konkurrencestyrelsen, på baggrund af en henvendelse vi i 2012 havde lavet til Forbrugerombudsmanden. Jimmy Henriksen, Erik Pedersen og Anette Tracz Knudsen deltog i mødet.

 


 

17. december 2019

DK-CAMP, der er en landsforening af danske campingpladser, har accepteret en bøde på 300.000 kroner. Foreningen har overtrådt konkurrenceloven ved at deltage i vedtagelser af krav om et campingpas og at sælge det til en fast pris.

Bitten Thorgaard Sørensen, vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, siger:

”Campingrådet begrænsede konkurrencen mellem langt de fleste campingpladser i Danmark med sit krav om campingpas og med sit krav om, at passet skulle koste en fast pris. I sidste ende er det gået ud over de mange campister.”

”Campingpladserne er individuelle erhvervsdrivende virksomheder, som ikke må samordne priser eller andre kommercielle konkurrenceparametre.”

Konkurrencerådet afgjorde i maj 2017, at Landsforeningen af privatdrevne campingpladser i Danmark, DK-CAMP, havde overtrådt konkurrenceloven. Foreningen har nu accepteret at betale en bøde på 300.000 kroner for overtrædelsen. Bødens størrelse er blandt andet fastsat med vægt på foreningens omsætning og betalingsevne.

DK-CAMP har overtrådt konkurrenceloven i perioden 2011-2016 ved blandt andet på møder i Campingrådet at have vedtaget, at der skulle være en fast pris på det såkaldte CKE-campingpas.

Desuden har DK-CAMP i perioden 2012-2016 på samme måde vedtaget, at campister skulle vise gyldigt CKE-campingpas for at få adgang til størstedelen af landets campingpladser, og at konkurrerende campingpas skulle afvises.

Konkurrencerådets afgørelse blev stadfæstet af Konkurrenceankenævnet i april 2018. Konkurrencerådet anmeldte sagen til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på strafferetlig vurdering.

Links

 


 

Konkurrencerådets afgørelse - Campingrådets konkurs.

 NYT I SAGEN:


DK-CAMP TABTE SAGEN I KONKURRENCE ANKENÆVNET VED EN KENDELSE d.13.april 2018 - Afgørelsen fra Konkurrencestyrelse pr. 31.maj 2017 STADFÆSTES DERFOR.

CKE-Campingkort: 

Hvem beskytter camping-forbrugere ?

Hvorfor tager INGEN foreninger afstand til de ulovlige beslutninger ?

Tilsyneladende er der ingen af de ansvarlige fra medlemsforeningerne i Campingrådet, der direkte tager afstand til ulovlighederne! Der er næsten gået et år siden Konkurrencerådet kom med sin Afgørelse, og i den tid har alle 'puttet sig' og undgået at forholde sig offentligt til deres egen andel i ulovlighederne.

 Hvor er f.eks. Dansk Camping Union (DCU) og De Forenede Danske Motorejere (FDM) henne ?

 DK-Camp har d.13.april 2018 tabt ankesagen mod Konkurrencerådet, vedr: Afgørelse pr. 31.maj 2017. 

Konkurrenceankenævnets Kendelse stadfæster dermed afgørelsen. Konkurrence og Forbrugerstyrelsen har nu anmeldt et større sagskompleks til Politiet.

Som forbruger savner jeg en offentlig forklaring, en undskyldning, en reaktion, en udmelding fra alle de 12 foreninger, som har været med til at træffe de ulovlige beslutningerne i Campingrådet, i den periode fra 2011-2016.

 Især de foreninger som burde varetage FORBRUGERNES INTERESSER.

 - Tilsyneladende er der ingen der tager afstand til ulovlighederne.

F-Camping
v/ Anette Tracz Knudsen

 

SE PRESSEMEDDELSEN OG SELVE KENDELSEN: 

www.kfst.dk/afgoerelser-ruling/konkurrenceomraadet/kendelser-fra-konkurrenceankenaevnet/2018/20180413-kan-dk-camp/

 Se mere om Campingrådets konkurs her - klik -


 


Div. Link vedr. sagen
 
Afgørelsen i Konkurrencerådet 31.maj 2017 - link -


Artikle 101  EUF - Forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler -link-

- Svenske autocamper-forbrugere stiller spørgsmål til  SCR og CKE Alliancen AB på baggrund af afgørelsen i Danmark, som også omhandler EU-konkurrencelov.  -link-

 


 

Konkurrencerådet stopper ulovlige krav om campingpas

 

AFGØRELSE  -  31. maj 2017 FRA KONKURRENCERÅDET 

Campingrådet har i strid med konkurrenceloven vedtaget, at campingpladserne skulle forlange, at deres gæster foreviste eller købte et af Campingrådet udstedt campingpas. Næsten 90 procent af de danske campingpladser har været omfattet af de ulovlige vedtagelser.

Formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, siger:

”Med over 11 millioner årlige overnatninger er camping en af de mest foretrukne ferieformer i Danmark. Campingrådet har med sit krav om campingpas og sit krav om, at passet skal koste en fast pris, begrænset konkurrencen mellem langt de fleste campingpladser i Danmark. I sidste ende er det gået ud over de mange campister.”

”Campingpladserne er individuelle erhvervsdrivende virksomheder, som ikke må samordne priser og andre kommercielle konkurrenceparametre. Det er selv sagt ingen undskyldning, at det sker i regi af den paraplyorganisation, hvor branchens organisationer er medlemmer.”

”Desværre er det ikke den første sag af den karakter, vi ser i Danmark. Som brancheorganisation er der god grund til at være ekstra opmærksom på konkurrencereglerne, fordi organisationerne i sagens natur skaber nogle rum, hvor konkurrenter mødes.”

Campingrådet, hvis medlemmer er 12 foreninger med relation til eller særlig interesse for branchen, har overtrådt konkurrenceloven ved at vedtage at:

  • Campister, som ønsker at overnatte på en campingplads organiseret under Campingrådet skal kunne forevise eller købe et CKE-campingpas udstedt af campingrådet.
  • CKE-campingpasset skal koste 110 kroner.

Konkurrencerådet påbyder på den baggrund blandt andet, at Campingrådet straks bringer de to vedtagelser til ophør, og at DK-CAMP straks bringer sin deltagelse i vedtagelserne til ophør. DK-CAMP er en frivillig kæde, hvor over halvdelen af campingpladserne i Danmark deltager.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i sin behandling af sagen vurderet, at vedtagelsen om alene at acceptere CKE-passet har til formål at udelukke udbydere af konkurrerende campingpas. Samtidig har vedtagelsen om at sælge passet til ens priser haft til formål at begrænse priskonkurrencen mellem campingpladserne. Begge dele kan i sidste ende have medført højere priser til skade for forbrugerne.

For yderligere information kontakt kommunikationschef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Hanne Arentoft, på telefon 41 71 50 98.

Den ovenstående tekst på denne side:

https://www.kfst.dk/afgoerelser-ruling/konkurrenceomraadet/afgoerelser/2017/20170531-camping/


AFGØRELSEN DOWNLOAD OG LÆS ALLE 93 SIDER

https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.kfst.dk%2Fmedia%2F46138%2F20170531-camping.pdf
 Anette Tracz Knudsen:


Det er tilfredsstillende at der nu er en afgørelse på spørgsmålet om CKE-kortet.

Jeg 'finlæser' på afgørelsen over de næste mange dage, men vil gerne sige kort:

1: Der findes ingen lovhjemmel som begrunder et krav om brug af et såkaldt campingpas.
2: Nordiske statsborgere har ikke pligt til at bære nogen form for legitimation, heller ikke et camping-ID. 
3. Afgørelsen siger klart, at ingen må udelukke andre, ligende kort, og dermed er det også klart at så KAN og MÅ ingen KRÆVE et CKE kort, eller andre bestemte kort.  Det vil være i strid med Konkurrenceloven pg derfor ulovligt.
3. Prisaftaler er ligeledes ulovlig.

Vi ved fra en del campister og websites at der så sent som i dag  fortsat kræves campingpas, at der fortsat omtales at Campingpas er obligatorisk o.l. 
Vær fra idag obs på disse ulovligheder !

Jeg anbefaler at alle selv læser hele afgørelsen, det er TUNGT, 
- men vigtigt at kende indholdet og præmisser.


Hjemmesiden F-Camping.dk blev startet i 2009. Det blev den ene og alene fordi modstanden og censuren var så massiv i alle div. forum o.l. Campingpas har været forbudt at tale om, tråde er blevet slettet, forhånelse og tilsvininger har fløjet gennem luften. Mange, måske alle i den etablerede danske campingverden, campingpressen, erhvervene og campisterne har ikke ønsket en debat om CAMPINGPASSET. Om nødvendigheden og om lovligheden i at kræve det.
Gennem årene er gruppen omkring F-Camping vokset. Forståelsen og undren har bredt sig. Vi er mange der har delt tanker, ord og nyttige informationer. Alt sammen har været små bitte brikker som vi har brugt til at forstå hvad det egentlig er der foregår i Campingrådet. 
Det er ikke kønt.

Jeg vil gerne takke ALLE jer som på hver jeres måde har biddraget og ydet moralsk støtte og opbagning gennem alle årene. 
Håber at I fortsat vil være 'vagthunde' og se til at der nu vil ske ændringer. 
Vi har alle hjulpet med at få denne sag belyst og nu er der kommet en afgørelse.
Håber også at der falder nogle mærkbare bøder når den del skal afgøres.

mvh
Anette


 

STOR TAK TIL ACSI, FORDI I REJSTE SAGEN IMOD CAMPINGRÅDET !


- Sagen som er rejst af ACSI handler udelukkende om konkurrencemlssige forhold mellem to firmaer, nemlig ACSI og Camping Key Alliance AB, hvor den DANSKE del er ejet af forningen CAMPINGRÅDET.

Desværre ser vi at begrebet - "campingpas"- er blive brugt igen og igen.... 
- "Kortene" har INTET med "PAS" at gøre! 
 Det er vildledende og misvisende. 
Ordet "PAS" signalere "offentligt dokument for idenditet" - Disse plastikkort som forretninger og foreninger gerne vil sælge til FORBRUGERNE, har ikke skyggen af "offentlighed eller ID" over sig. 
Der meget ærgerligt at Konkurrencestyrelsen har brugt netop samme ord, som Campingrådet har vildledt alle med siden 1.januar 1990.

For mig og for os i F-Camping handler sagen om mere end plastikkort.
Det handler om hele det illutionsnummer foreningen Campingrådet har opført siden de blev stiftet i 1989 og efterfølgende meldte sig ud af det Statsstøttede samarbejde omkrig friluftsliv og campingpladser, ledet og administreret af Frilufterådet siden 1942 og frem til Campingrådets udmeldelse 1.jan. 1990.

Efter denne dato har alt været "FAKE" - men ingen opdagede noget.. . og dem der siden denne dato har været inddraget i foreningen Campingrådets arbejde og organisatuion er SKYLDIGE i at vildlede, manipolere og lukke øjnene for faka. Mange har bevidst undladt at foretage sig noget, de har ladet ting ske og forhold fortsætte uden at sige fra. Alle har ladet stå til og ladet nogle få'stærke mænd' eller nok bare nogle magtmennesker køre 'cirkusset'.

Når Campingrådets NYE formand Karsten Egelund udtaler sig om at "campingpasset bare er noget de har arvet fra Friluftsrådet" - så ved HAN ikke hvad han snakker om. Han er ikke inde i historien. Han udtaler sig dumt og pinligt. 
NEJ, foreningen Campingrådet har ikke "arvet" noget... De har tilgengæld misbrugt en tillid hos campisterne/forbrugerne, som gennem 50 år var blevet opbygget under Friluftsrådet, i samarbejde med Skov & Naturstyrelsen / Miljøministeriet. 
I ren kommerciel spekulation har Campingrådet "kuppet" sig til erhvervets magt og indflydelse på de bonede gulve, i div. ministerier. Ingen opdagede skiftet, men blot regitreret et 'navneskift. fra Campingpladsudvalget til campingrådet...
Men forskellen på før og efter er enorm og burde havde affødt et omgående ophør "som medlemmer af Campingrådet" - fra alle offentlige kontores side.

Har alle de personer og organisationer som gennem årene har deltaget, formentlig under juridisk ledelse af Advokat Mogens N. Lund / Mogens Nielsen Lund, indgået en tavshedsed? 
Samtidig lykkedes det gennem vedtægter i foreningen Campingrådet at udmanøvrere FORBRUGERNE, så 'ejergruppen' alene sad (og sidder) på magten. Ejergruppen er nemlig i VEDTÆGTERNE sikret, altid at have flertal og dermed magten.

Denne magt udnytter flertallet bl.a til, at lave ulovligheder som ingen kender til og ingen derfor fortæller noget om uden for magtens centrum. Hemmelige beslutninger, hemmelige referater og dybt, dybt hemmelige regnskaber.
Tavshenden og hemmelighedskræmmeriet har gennemsyret hele den danske campingverden siden slutningen af 1980'erne....

Personligt håber jeg, at afgørelsen i Konkurrencerådet kun er begyndelsen. Jeg håber at der bliver sat en stopper for hele Campingrådet, deres virke og ikke mindst deres metoder til at gennemtrumfe deres magt og helt unødvendigt indkassere millioner af kroner årligt, narret op af forbrugernes lommer.

MVH 
Anette Tracz Knudsen


Plesner Advokatpartnerselskab

 

Krav om campingpas i strid med konkurrenceloven

Campingrådets krav om, at campister på de danske campingpladser skal være i besiddelse af Campingrådets campingpas, Camping Key Europe, er i strid med konkurrencelovens § 6. Det har Konkurrencerådet netop afgjort. Konkurrencerådet har påbudt Campingrådet straks at ophøre med at stille et sådant krav, så det bliver muligt for ACSI og andre udbydere af konkurrerende campingpas at tilbyde campister på danske campingpladser tilsvarende campingpas. Plesner har bistået ACSI med sagen.

Den hollandske virksomhed ACSI Publishing BV ("ACSI") klagede i 2015 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen over Campingrådets krav om, at campister på danske campingpladser skal være i besiddelse af Campingrådets campingpas, Camping Key Europe ("CKE").

ACSI er udsteder af et lignende campingpas, ACSI Club-ID, der bliver accepteret på 8.800 campingpladser rundt om i Europa. Som følge af Campingrådets krav, om at campister på danske campingpladser skal have et CKE, har ACSI dog ikke haft mulighed for at tilbyde sit campingpas til campister i Danmark.

Campingrådet har flere gange meddelt campingpladserne, at de alene kan acceptere CKE, som gyldigt campingpas. Campingrådet har samtidig udtrykkeligt afvist, at ACSI Club-ID kan accepteres som campingpas.

Konkurrencerådet har i sin afgørelse af 31. maj 2017 fundet, at Campingrådets krav om, at campister skal have et CKE for at overnatte på en dansk campingplads, har haft til formål at ekskludere udbydere af konkurrerende campingpas, som f.eks. ACSI, for dermed at undgå et konkurrencepres fra disse.

Campingrådet har haft en direkte økonomisk interesse i, at der på campingpladserne ikke blev solgt andre campingpas end CKE, da en del af Campingrådets arbejde afhænger af indtægterne fra CKE. Hvis campingpladserne havde haft mulighed for frit at vælge, hvilke campingpas de ville acceptere, ville Campingrådet ikke være sikret en indtjening fra salget af CKE.

Konkurrencerådet har påbudt Campingrådet straks at ophøre med at stille krav om, at campister på de danske campingpladser skal være i besiddelse af Campingrådets campingpas. Konkurrencerådets afgørelse har således stor betydning for udbydere af konkurrerende campingpas, som f.eks. ACSI, som fremover således får mulighed for at tilbyde deres campingpas til campister på danske campingpladser.

Plesner (advokat, partner Gitte Holtsø og advokat Lise Aaby Nielsen) har bistået ACSI med klagen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Læs Konkurrencerådets afgørelse

Afventer DOM/AFGØRELSE i Konkurrencestyrelsen

 


 

Vent med at købe campingpas, til du ved om det kan bruges til noget,

- for måske lukker Campingrådet og CKE-campingpasset snart! 

Uafhængige rygter fra forskellige sider fortæller, at Campingrådet lukker og nedlægger sig selv, måske allerede om et par uger. Hvad sker der ?

Hvorfor får forbrugerne intet at vide ?
Hvorfor sælges der stadig campingpas, hvis det hele er i opløsning ?

Nogle rygter siger, at Camping Key Europa-Campingpasset er dømt ulovligt. Er det sandt ?

Nogle rygter siger at Campingrådet har fået en kæmpe bøde. Er det sandt ?

Nogle rygter siger, at Campingrådet har forsøgt at få Campingpladserne til at betale kr. 15.000 pr. plads, for at Campingrådet kan fortsætte. Er det sandt ?
Hvorfor forsøge at inkassere penge, hvis Campingrådet allerede har besluttet at lukke og slukke ?

Hvornår får forbrugerne / campisterne noget at vide ?
Hvis Campingrådet allerede har besluttet at nedlægge sig selv, hvorfor står så hverken Campingrådet eller nogen af deres medlemsforeninger frem og fortæller sandheden? 


F-Camping har hørt rygterne tilbage fra sept. 2016, men vi løber ikke med sladder.
Gennem de sidste par uger har vi fået flere seriøse henvendelser om de samme rygter. 
Vi har derfor fået nogle bekræftet, men er stadig meget i tvivl om hvad der er op og ned i rygterne. 
Men vi mener, at når en god håndfuld troværdige personer, samstemmende og uafhængige af hinanden siger ca. det samme, så MÅ der være hold i rygterne. 

F-Camping har siden 2009 kæmpet imod Campingrådets Campingpas krav, som ikke er nødvendigt ifølge danske eller udenlandske love. Campingrådet opkræver store tocifrede millionbeløb årligt af forbrugerne helt uden nogen grund. I 2012 gennemtrumfede Campingrådet CKE-kortet som deres eget 'MONOPOL-KORT' i Danmark. Nu ser det ud til at Campingrådets tid er ved at løbe ud. 

Hele Campingrådets eksistens bygger på uærlige påstande, på unødvendige produkter og fordyrende ydelser. Campingrådet har gjort det meget og unødvendigt dyrere, at være på camping i Danmark. 
Campingrådet har lige siden 1990 været uærlige om deres virke og grundlag. De har i 27 år ført myndighederne, campingpladsejerne og campisterne/turisterne bag lyset.

Hvis rygterne taler sandt, så forventer vi at de ansvarlige snart tager sig sammen, giver os alle en forklaring.

NB: 
Det er blevet bekræftet af Poul Fejer over for en campist, at der er rejst en sag imod Campingrådet i Konkurrencestyrelsen


Med venlig hilsen
F-Camping.dk 

v/ Anette Tracz Knudsen      

      mail: tracz@live.dk                   

      Tlf.  65 99 19 14 
      mobil 20 96 50 32

Brug for mere baggrundsviden: http://www.f-camping.dk/29453612
F-Camping og folkene bag siger TAK for hjælpen.

Tak til jer alle som har biddraget gennem årene, med stort og småt. 
Der er især én person som vi kan takke for hjælpen, og det er Lars, tidligere ejer af Billevænge camping.  Han blev svinet til af sin egen forenings formand og flere af hans tidligere 'kollegaere. Han kæmpede for sig egen ære og for retfærdighed.
Han klarede ikke kampen, men dødede af uheldige omstændigheder og sygdom. 
Men, uden LARS, så var der meget vi ikke havde forstået, om den måde 'Campingrådet, DK-Camp og ikke mindst DCU fungere på. 

Da Campingrådet i 2012 gennemtrumfede deres monopol-kort, og udelukkede alle andre kort, skrev F-Camping til Forbrugerombudsmanden. 
Det skete der desværre ikke noget ved.

Det var ikke det rigtige sted, og det ene kontor kan åbenbart ikke overskue sagen og selv snde vores 'skriv' vidrer til rette kontor. Vi burde nemlig havde sendt sagen direkte i Konkurrencestyrelsen. 
I 2016 falder Konkurrencestyrelsen over vores 'skriv', og de falder også over vores underskriftindsamling imod 'Pas-tvang'.

Det er ikke vores fortjeneste, at Campingrådet i dag er havnet i en konkurrencesag, det er de ledende folk i Campingrådets egen skyld, inkl. DCU's formand.   - GRÅDIGHEDEN BLEV FOR STOR ! 


 

Afventer DOM/AFGØRELSE i Konkurrencestyrelsen

MagaCin - Rygter 2

Citat: " Anne-Vibeke Isaksen fortæller, at DCU aktuelt holder lav profil, hvad angår nyheder på det felt. Det selv om man er opmærksomme på de kommende udfordringer. Sagen er, at ingen endnu kender ordlyden og hermed konsekvenserne af den dom, der kommer, lyder det. "      Læs mere i artiklen: 

Andre skriver om Campingrådet :

Autocamper-Info skriver : 

Rygterne svirrer om campingpasset og Campingrådets fremtid

 Bekræftede rygter:

 Ensidigt krav om campingpas og om at kræve eet bestemt kort stopper. 
 Det er ikke lovligt at lukke andre aktører ud af markedet.

DK-Camp har derfor, i efteråret 2016, besluttet at stille deres pladser frit.

Det er ikke og KAN ikke kræves af Campingrådet, at pladserne skal sælge eller kræve et CKE kort...

Foreningen Campingrådet ejer rettighederne til CKE i Danmark.
-  Eller, evt noget andet som der findes på i fremtiden. 

Vi har fået bekræftet at der kører en sag i konkurrencestyrelsen, ikke et resultat. Sikkert ikke afsluttet !!!


 

 DEBAT bl.a. her: Campingferie.dk


 

MagaCin.dk -1 -  Skriver: Rygterne svirrer.....


 

MagaCin.dk  -2-   Campingrådet - rygterne 2 - campingpasset

Det er lykkedes at få troværdige kilder til at bekræfte nogle af rygterne og det ser ud til, at det er ved at være slut med campingpasset.


 

 DCU Forum  :  Ynkeligt af Campingrådet


 

DCU Forum : Camping rådet


 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

26.12 | 10:37

Denne sag er da ikke afsluttet, da de pågældende personer, som misbrugte medlemmernes penge, stadig er i bestyrelsen i 1 kreds.

...
20.10 | 10:45

Uanset de mange skriverier for og imod F-camping: Dette er en virkelig god hjemmeside. Har stor fornøjelse af den.

...
08.06 | 17:07

www.FrieCampingpladser.dk

...
08.06 | 17:06

Helårsåbne pladser, men loven begrænser brugen af CV om vinteren.
Kan ikke anvise dig en plads. mvh

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE