Nyt Campingreglement 2016 / 2017 / 2018 / 2019

NYT CAMPINGREGLEMENT

BEK nr 319 af 28/03/2019 Gældende

(Campingreglementet)
Offentliggørelsesdato: 30-03-2019

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208377

Pressemeddelelse om NYT campingreglement som offentliggjort på Retsinformation i går den 30/3-2019

Hent F-Campings Pressemeddelelse her: klik link


 

4. feb. 2019 - HØRING NYT CAMPINGREGLEMENT

Udkast til bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser (campingreglementet)

 Udkast til bekendtgørelse om tilladelse til udlejning af arealer til campering og om indretning og benyttelse af campingpladser
 Bekendtgørelsen erstatter det hidtil gældende campingreglement fra 2010 og udmønter den politiske aftale om ”Modernisering af campingreglementet” af den 25. januar 2019 mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti, som vedrører ændring af campingreglementets regler for indretning af campingpladser uden for strandbeskyttelseslinjen og klitfredede områder.

Høringsfrist:  5. marts 2019   - LINK til HØRINGSPORTALEN og 4 FILER - 


TitelFilstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 78,540 kB
Høringsliste 94,949 kB
Bekendtgørelse 65,616 kB
Miljøvurderingsrapport 170,510 kB


25.01.2019 - Regeringen og Dansk Folkeparti er i dag blevet enige om en modernisering af campingreglementet.

 Så sker der alligevel noget, på vej mod nyt Campingreglement. Det er ikke godt for hverken naturen eller de oprindelige campingidéer.
(der er forskellige regler inden for og uden for strandbeskyttelseslinje.)

*Størrelse Hytter: fra max 35m2 til max 45m2
*Højder: Fra max 4m til max 5m
*Hyttekvote: Fra max 20% til max 40 % + ialt max 60 hytter ophæves
*Samt inden for Kyst-og Klitfredningslinjen fastholdes max 20% og ialt max 60 hytter fastholdes.
*Alternative ferieboliger, herunder Trætop huler/hytter og sammenbyggede lejligheder.
* Vintercamping, hæves fra max 50% til max 70% af enhederne.
* Begrebet om kortvarige ophold ændres fra max 15 hverdage til max 20 hverdage. Vinterperiodens længde ser pt ikke ud til at blive ændret.
* Privatejede mobilhomes og pavillioner, ser ud til at man fastholder at kun vogne der KAN opfylde kravene til indregistrering iht. Færdselsloven, kan opstilles efter regler for campingvogne. 
* De der IKKE opfylder kravene til indregistrering iht. Færdselsloven, skal opstilles efter regler og krav til HYTTER.
* Noget om privat udlejning... lidt rodet.

Der er flere løse ender, som jeg forventer bliver samlet op og præciseret i den nye Vejledning om Campingreglementet. 
Jeg er IKKE tilfreds med resultatet. Jeg synes at selve camping begrebet, ideen og det autentiske campingmiljø bliver ødelagt. 
Det her er overvejende campingbranchens ønsker, der tages hensyn til. Der skal genereres turisme-penge, men man skaber netop de campingpladser man grundlæggende siger man ikke ønsker. 
Udlejning, opstilling af Blik-skure kaldet ''mobilhomes'' eller Bongalovs, Hytter og lejligheder, som man kan sammenbygge og bruge sammen.  Så med to hytter, sammenbygget, så får campingpladserne det samlede areal kommer op på 70m2. - Eller næste de 80 m2 som de ønskede sig, bare det op. 
Dette har efter min mening intet med camping at gøre, - det er sommerhusudlejning.
TRIST LÆSNING.

Et nyt Campingreglement vil formentlig først komme ud i HØRING.

- Nu bliver det op til KOMMUNERNE at føre TILSYN MED CAMPINGPLADSERNE og få overholdt lovgivningen. Det går slet ikke godt på nuværende tidspunkt, så der bliver brug for vågne og aktive campister til at hjælpe med at observere.

- BEMÆRK: :( citatet
Dette har man ikke politisk kunne enige om pt. Jeg håber på at det heller aldrig bliver vedtaget. Efter et valg vil der formentlig være en ny sammensætning, og så håber jeg at den ide dør.

"CITAT:
Aftaleparterne er desuden blevet enige om – i samarbejde med campingerhvervet – at afdække mulige modeller for, at privatpersoner kan eje og opstille mobilehomes til eget brug og til udlejning på campingpladser uden for strandbeskyttelseslinjen og klitfredede områder. Det sker med henblik på at fremsætte lovforslag inden udgangen af 2019.
Modellen skal ligge inden for rammerne af reguleringen af sommerhuse, herunder erhvervelsesloven." 
CITAT SLUT

Mvh 
Anette / F-Camping

DOKUMENTER: 

OFFENTLIGGØRELSE OM POLITISK AFTALE - Erhvervsministeriet d. 25.01.2019


Regeringen og Dansk Folkepartis aftale D. 25.01.2019


Erhvervsministerits opgælg 12. sept. 2016
- Bidrag til undersøgelse om nye ferieønsker på campingpladser i regi af campingpladser-
F-CAMPINGS BIDDRAG - 12 sider - Sendt til Erhvervsministeriet d. 25.sept 2016 

Seneste NYT i relation til nyt Campingreglement og Vejledning og - Danmark i bedre balance -

Seneste NYT:  31.10.2018
Folketingsmedlem Henning Hyllested (EL) har stillet et 345 spørgsmål til Erhvervsminister Rasmus Jarlov.
Spørgsmål:
I september 2016 igangsatte Erhvervsstyrelsen som en del af aftalen om
Danmark i bedre balance en undersøgelse, hvis formål var at afklare,
hvordan reglerne i campingreglementet kan revideres for at understøtte
regeringens og forligspartiernes mål om vækst i turismen. Ministeren
bedes redegøre for resultaterne af denne undersøgelse og eventuelt over-
sende undersøgelsen til udvalget med tydelig fremhævelse af konklusio-
nerne. Ministeren bedes endvidere redegøre for, hvordan han har tænkt
sig, at undersøgelsens resultater skal påvirke campingreglementet, herun-
der redegøre for eventuelle initiativer til ændring af campingreglementet.
Ministeren bedes især tilkendegive, hvilke ændringer om nogen af cam-
pingreglementet han har tænkt sig at tage initiativ til, for så vidt angår
autocampere

Læs det hele her    

Som det fremgår af bilaget, så er det desværre ikke mange input der er kommet fra 'camping FORBRUGER organisationerne'. 
DCU har været hørt, men ikke afgivet bemærkninger.

Dette er endnu ikke færdigbehandlet !

 😙    Hent BILAGET HER    

Link til Campingreglement m.m


På Erhvervsstyrelsen siden Planinfo finder du altid link til de aktuelle love på campingområdet.

- gå videre til planinfo - klik her - 


 


 


 

Ordsprog: "En tosse kan spørge om mere, end ti vise kan svare på." :)

Brev - Svar til F-Camping,- fra Erhvervsminister Brian Mikkelsen 14.12.2017

Vi venter stadig på udkast til nyt Campingreglement. Har mange gange rykket og forespurgt i både Erhvervsstyrelsen, Erhvervsministeriet og i Folketingets Erhvervsudvalg. 

Forespørgelse om lækage i de politiske forhandlinger i Regeringen, har d. 14.12.2017 afstedkommet et svar fra Erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Se mere i mappen: 

Se mere, spørgsmål  til og svar fra  Erhvervsminister Brian Mikkelsen 

 

Endnu intet nyt om et nyt Campingreglement ! 

F-Campings bidrag til nye ferieønsker - og nyt Campingreglement

I 2016 blev F-Camping opfordret, af Erhvervsstyrelsen, til at fremkomme med nogle tanker og ønsker for fremtiden på Camping området. Vi skrev følgende (kort frist). 

Alle forslag, oplæg, tanker fra forskellige sider, er samlet og afleveret til en lille gruppe politikere. 

Jeg forstår det sådan, at det bliver brugt til at bl.a. at revidere Campingreglementet... Eller måske nærmere afskaffe det.... Vi ved ikke hvorlangt 'man' er, vi ved ikke om der kommer et Campingreglement der minder om det vi kender, eller det også skal 'liberaliseres' - som Planloven blev.... 

Vi vil gerne dele vores oplæg med jer, mens vi frygter for fremtiden på campingområdet.
Vi har en regering der ændrer helt grundlæggende forhold i de danske samfund og sælger ud af danskernes ejendom. Det sker på det mindst munlige mandat, kun 1 mandat forskel ved Folketingsvalget. ( - og så 'købte' man lige en Grønlænder)

Vores skriv fra 2016 er lavet ud fra de forudsætninger vi havde på det tidspunkt, og på kort tid... Nogle ting ville være skrevet lidt anderledes i dag, med den viden vi har nu.

Vi ved stadig intet om hvad eller hvornår der kommer nyt Campingreglement.

Læs vores skriv og tanker her - klik link -


 


 

5. juni 2017 Stadig intet nyt

11. 02. 2017

Vedr.: Nyt campingreglement: 
Erhvervsstyrelsen sagde i går d. 10.02.17, at de håber at det når frem og kommer i HØRING før sommerferie (2017).


OPLÆG

NYT !
INDFLYDELSE OG RETTIGHEDER TIL CAMPING-FORBRUGERNE?

HVAD SKAL DER STÅ I DET NYE CAMPINGREGLEMENT ?
I Danmark er der reelt ingen steder, hvor camping-forbrugerne kan deltage i det campingpolitiske arbejde. Vil du være med til at ændre dette?

**************************************************************************************************

Vi fra F-Camping, vil gerne blande os mest muligt, ligesom Anette gjorde alene i 2009, samtidig med at hun grundlagde denne hjemmeside.

Lige nu arbejder Erhvervsstyrelsen på en revision af Campingreglementet fra 2010. Det sker på baggrund af ændringer af Planloven.
F-Camping.dk vil gerne forsøge at inddrage JER, campingforbrugerne, som har interesse i dette arbejde.

Vi ved, at det arbejde vi hidtil har lavet i kulissen med F-Camping / Frie Campingpladser, til gavn for forbrugerne / campisterne, har båret frugt. Vi er blevet accepteret og optaget på 'Hørings listen', i forbindelse med det nye Campingreglements tilblivelse. Vi står på forbrugernes side, som vi har gjort siden F-Camping.dk blev skabt.
Vi vil gerne skabe et rum, hvor der kan snakkes, vendes og diskuteres helt grundlæggende og principielle campingforbruger forhold.

 

Helt aktuelt, så har vi MEGET, MEGET travlt.

Der skal arbejdes hurtigt og effektivt, vedr. det nye Campingreglement. Vi forsøger at komme med input til Erhvervsstyrelsen, inden de kommer med et færdigt oplæg. Derfor skal vi i gang straks.

Vi vil gerne samle holdninger, tip og forslag fra jer campister og forbrugere.
Jeres deltagelse kan f.eks. foregå på vores Facebook side med et opslag / en privatbesked / e-mail, hvor alle har mulighed for at komme med input, forslag, tip og ideer.

http://www.facebook.com/F-Camping-dk-Venner-290335775822/

Eller via dette spørgeskema som vi også modtager informationer fra

https://goo.gl/forms/I4DEeVOvz0xUOeF52

 


Når Erhvervsstyrelsen senere på året kommer med sit forslag, og det skal ud i høringsfasen, så får vi måske kun få uger... måske kun 2 uger til at gennemgå det.

Derfor vil vi gerne have en mindre arbejdsgruppe, som kun består af folk som er villige til at lave et stykke frivilligt arbejde for fællesskabet. I skal have tid og gerne være trænet i at læse lovtekster, (men ikke et krav) eller være åbne for at gennemgå forslag til Campingreglementet med en tættekam, hurtigt og effektivt.
De forslag som denne arbejdsgruppe kommer frem til, vil blive lagt ud på F-Camping & Venners Facebookside, til debat og / eller til almen offentlig orientering inden det indsendes som høringssvar.

 

Alle dokumenter som lægges på Facebook og hjemmesider hentes fra en mappe på Google-Documents hvorfra filerne kan læses af alle. Så her skjules der ikke noget.

Til sidst, for at få alt helt på det rene:
F-Camping er ikke en forening, men et fællesskab, vi kan derfor ikke tilbyde et sæt regler eller vedtægter. Vi kan heller ikke sikre at processen vil ske fuldt ud demokratisk, men vil da gøre alt for at dette opfyldes.

Anette som startede F-camping.dk har beskæftiget sig med dette stof i mange år, og intenst i ca. 10 år. Derfor har hun sikkert en anden baggrund og kendskab til nogle ting end andre. Men hun er også sikker på, at mange ved mere end hende, om nogle forhold.
Vi skal derfor gøre brug af den viden, vi hver især har. Vi skal også blive enige om slutresultatet og ikke mindst på, hvad vi skal svare i 'Høringssvaret' vedr. det nye, kommende Campingreglement 2016.

Med håbet om at vi får en bedre lov om camping

F-camping.dk og Venner


| Svar

Nyeste kommentarer

30.09 | 19:56

Der er vist foregået mange kreative ting i det hedengangne campingråd.
Åbenbart også kreativ udregning af hvor mange enheder der kan være ifht loven.
https://www.tvmidtvest.dk/amp/1280042

26.12 | 09:37

Denne sag er da ikke afsluttet, da de pågældende personer, som misbrugte medlemmernes penge, stadig er i bestyrelsen i 1 kreds.

19.04 | 20:12

Håber at DCU formanden bliver holdt ansvarlig, da han jo personligt har fyldt lommerne i bestyrelsen for campingrådet.

19.04 | 20:02

Godt Anette at der nu er kommet politianmeldelse på sagen. Der stod en stor artikel om sagen i Berlingske erhverv. Håber at DCU formanden bliver holdt ansvarlig